In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Svenska psykoanalytiska föreningens utbildningsinstitut

Utbildning till psykoanalytiker

Svenska psykoanalytiska föreningen bedriver utbildning till psykoanalytiker via sitt utbildnings-institut.

Svenska psykoanalytiska föreningen tillämpar löpande antagning. Det innebär att vi tar emot och tar ställning till ansökningar vartefter de kommer in. Sökande får besked så snart bedömningen är klar. Sista ansökningsdag för kursstart HT 2021 är 31 december 2020.

För information kontakta Antagningskommitténs ordförande Peter Hugo,
070-735 67 83.

Behörig att söka är den som vid utbildningens start erhållit läkarexamen, psykologexamen, legitimation som psykoterapeut eller som har en annan motsvarande akademisk examen (minst 180 hp) som institutet i det enskilda fallet bedömer vara tillfyllest och minst ett års erfarenhet av egen psykoanalys. För de övriga grupperna är egen psykoanalys önskvärd vid ansökningstillfället. Minst ett års klinisk erfarenhet krävs av de sökande som inte har läkarexamen, psykologexamen eller legitimation som psykoterapeut (se vidare under Utbildningsbestämmelserna).

.pdf Svenska psykoanalytiska institutets utbildningsbestämmelser kan laddas ner här.

Ansökningsförfarandet

De som bedöms vara behöriga ombeds att skicka in en levnadsbeskrivning. De behöriga kommer att intervjuas av två olika intervjuare, vid två på varandra följande tillfällen hos respektive intervjuare. Intervjukostnad 800 kr/intervju. Institutet kommer att fatta beslut och informera de sökande om antagning. För ytterligare information är du välkommen att kontakta antagningskommitténs ordförande Peter Hugo, 070-735 67 83..

.pdf Ansökningsblankett kan hämtas här.
 

Hur är utbildningen upplagd?

Seminarieverksamhet: Den teoretiska utbildningen pågår i 4,5 år med seminarier en kväll i veckan f.n. på tisdagar mellan kl 17:30–21:00 i föreningens lokaler på Västerlånggatan 60 i Stockholm. Under de första terminerna diskuteras Freuds fall under en lördag per termin.

Undervisningen grundar sig på Freuds psykoanalytiska teorier och hur de efter hand har vidareutvecklats i olika psykoanalytiska traditioner, t.ex. den brittiska och den franska. Att följa denna utveckling av psykoanalytisk diagnostik och teknik bildar en grund för det egna psykoanalytiska arbetet med tre fall under utbildningen. Nytt är de s.k. psykoanalytiska konsultationerna, som bedrivs under handledning termin 2. Både de teoretiska och de kliniska momenten ligger indelade i block för att göra utbildningen mer överskådlig. Mer renodlat kliniska seminarier förkommer, bl.a. i form av kliniska fallpresentationer.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik kommer in i utbildningen och de två sista terminerna ägnas till stor del åt eget uppsatsarbete. Det sker också under handledning och ses som en möjlighet att integrera de teoretiska och kliniska kunskaperna. Parallellt med uppsatsarbetet kommer det att finnas möjlighet för seminariegruppen att fördjupa sig i valfria seminarier.

Institutet har inför den utbildning som börjar hösten 2015 omarbetat seminarieutbildningen, se Terminsöversikt. Bland annat kommer att ett nytt moment kring Psykoanalytiska konsultationer ingå som en förberedelse för det psykoanalytiska arbetet.

.pdf Terminsöversikt (exempel från 2015)

.pdf Schema och litteratur (exempel från vt-2013)

Psykoanalys under handledning:

handledning: Under utbildningen bedriver kandidaten tre psykoanalyser under handledning. De två första fallen ska ha en frekvens av 4-5 sessioner/vecka, det tredje fallet en frekvens av 3-4 sessioner per vecka. Ett av dessa fall kan vara en barn- eller ungdomsanalys. Kandidaten har individuell handledning på varje fall en gång per vecka.

 

Handledarkommittén (HK) följer, stödjer och evaluerar kandidatens kliniska arbete. En gång per år träffar kandidaten medlemmar av HK tillsammans med sin(a) handledare för att diskutera det kliniska arbetet. För godkännande av den kliniska delen av utbildningen ska ett fall gått i minst 3 år, ett fall i minst 2 år och ett fall i minst 1 år.

 

Institutet har också en utbildning i barn- och ungdomsanalys som kandidater under utbildning kan söka.

Kurs- och utbildningsplan samt utbildningsbestämmelser kan rekvireras från kansliet.

Övriga formella krav för att bli psykoanalytiker

  • Egen psykoanalys hos utbildningsanalytiker. Institutet kan dock i vissa fall bevilja dispens från denna utbildningsbestämmelse.
  • Antagna som ej är legitimerade vid antagningstillfället förbinder sig att under utbildningen till psykoanalytiker avlägga examina som leder till legitimation som läkare resp. psykolog, eller ha annan akademisk examen som institutet finner tillfyllest.
  • Ett års vuxenpsykiatrisk erfarenhet samt ett halvt års barn- och ungdomspsykiatrisk dito. Den barn- och ungdomspsykiatriska erfarenheten kan ersättas med annan motsvarande erfarenhet.

Kostnader

Avgifter till seminarielärare samt avgift till Svenska psykoanalytiska föreningen uppgår till c:a 21 000 kr per år. Avgiften inkluderar moms 25 % på seminarieundervisningen. Därtill kommer kostnader för litteratur, handledararvode samt ev. kostnader för egen utbildningsanalys.

Medlemskap i Svenska psykoanalytiska föreningen

Efter avslutad utbildning kan kandidat söka medlemskap i föreningen. Den svenska föreningen har ett aktivt vetenskapligt program för medlemmar och kandidater. Det finns även ett rikt utbud av nordiska och internationella vetenskapliga konferenser om psykoanalys.

Svenska psykoanalytiska föreningen är ansluten till IPA, The International Psychoanalytical Association och dess utbildningsbestämmelser.

 

Institutsstyrelse

Rektor: Charlotta Björklind

Sekreterare: Malin Kan

Handledarkommittén, ordf.: Annika Hirdman Künstlicher

Antagningskommittén, ordf.: Peter Hugo

Seminariekommittén, ordf.: Alexandra Billinghurst

Barn- och ungdomsanalyskommittén, ordf.: Daniela Montelatici Prawitz

Institutets mottagning, ordf.: vakant

Kandidatrepresentant: Peter Andersson

 

Inloggning

För all information som hör till pågående utbildningar får alla deltagare tillgång till sidor som nås via inloggning.

Klicka på nyckeln för att logga in:

 
(samma som medlemsinloggning)

Reducerad kostnad

Personer som är intresserade av att för en lägre kostnad gå i psykoanalys 4 ggr/vecka kan få gå hos personer som utbildar sig vid Svenska psykoanalytiska föreningens Institut.

 

 

Copyright © Spaf 2020-03-05

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se